Wereldwijd werken er ruim 60.000 mensen bij Decathlon, verspreid over 750 winkels. Nederland is nog een relatief kleine speler, maar dat is aan het veranderen. Inmiddels heeft Decathlon twee nieuwe winkels geopend in Apeldoorn en Leeuwarden. Waarschijnlijk zullen dat er binnen tien jaar twintig zijn.

Vraag vanuit Decathlon

Waar in Frankrijk het sportieve talent de deur plat loopt om een carrière te beginnen bij Decathlon, was dat bij Decathlon Nederland nog niet het geval. Om te groeien was het echter noodzakelijk talent aan te trekken dat binnen 2 tot 5 jaar klaar is om vestigingsdirecteur te worden en 100 man aan te sturen.

Het aantrekken van de managers van de toekomst, om deze vervolgens intern op te leiden, bleek een lastige taak. Aan arbeidsmarktcommunicatie was nog te weinig gedaan en ook een centraal aanspreekpunt vanuit HR ontbrak. Zaken werden ad hoc geregeld en iedere winkel deed dat op zijn eigen manier.

Wat wij hebben gedaan

Sennasearch heeft de recruitment van Decathlon volledig overgenomen. Hierbij was de eerste prioriteit operationeel recruitment, zodat Decathlon Nederland kon starten met het intern opleiden van talent. In de tweede fase heeft Sennasearch de arbeidsmarktcommunicatie van Decathlon onder handen genomen. De filosofie van Decathlon is vertaald naar hun doelgroep, young professionals met een afgeronde HBO of WO opleiding en aantoonbare affiniteit met sport. De propositie is uitgewerkt op de werken-bij-website www.werkenbijdecathlon.nl.

Welke resultaten zijn behaald?

Voor de opening van de beide winkels in Nederland heeft het team van Sennasearch twee maanden fulltime vanuit het hoofdkantoor van Decathlon gewerkt. De resultaten zijn terug te zien in:

  • getalenteerde management trainees werkzaam in beide winkels
  • doorlopende sourcing middels een kwalitatieve Talent Pool
  • 1 centraal aanspreekpunt voor kandidaten
  • wervende arbeidsmarktcommunicatie
  • lagere cost to hire
  • kortere time to hire

Inmiddels zijn er 10 medewerkers doorgestroomd naar de directie Decathlon Nederland. Binnenkort verwacht Decathlon een winkeldirecteur aan te nemen. We blijven dus continu op zoek naar sportief talent om de Decathlon Talent Pool mee te verrijken.

“Sennasearch vertaalt bedrijfsdoelstellingen in vooruitstrevende recruitment oplossingen. Wij zijn een partner in het succes van onze klanten. De ambitie van onze opdrachtgever is het fundament van ons handelen. Wij zien recruitment niet als de oplossing zelf maar als een middel om onze klanten te helpen succesvol te zijn en hun ambities te behalen. Wij zijn gecommitteerd aan het professionaliseren en optimaliseren van het recruitmentproces binnen bedrijven, zodat onze klanten zich kunnen focussen op de corebusiness.”

Bel ons voor meer informatie: 020-4288240 of neem contact op.

 

Decathlon employs 60,000 people worldwide, spread over 750 stores. The Netherlands is a relatively small player, but this is changing. Decathlon has opened two new stores in Apeldoorn and Leeuwarden. This will most likely become 20 within the next ten years.

Question from Decathlon

Even though many athletic talents in France were eager to start a career at Decathlon, this wasn’t at all the case at Decathlon in the Netherlands. However, in order to grow it was necessary to attract talents who will be ready to become a store director and manage 100 employees within 2 to 5 years.
Attracting future managers and training them in-house proved to be a difficult task. Not much had been done about labour market communication and there was no central point of contact for HR. Things were arranged on an ad hoc basis and each store managed things in its own way.

What we’ve done

Sennasearch completely took over the recruitment for Decathlon. Operational recruitment was our first priority, so Decathlon could start training talent in-house. Sennasearch took care of Decathlon’s labour market communication during the second stage. Decathlon’s philosophy was translated for their target audience: young professionals with a bachelor’s or university degree and a demonstrable affinity with sports. The proposition was further developed on the ‘werken bij’ website www.werkenbijdecathlon.nl.

What were the results?

The Sennasearch team worked full-time from the Decathlon headquarters in the two months prior to the opening of both stores in the Netherlands. The results are reflected by:
• talented management trainees working in both stores
• ongoing sourcing thanks to a quality Talent Pool
• one central point of contact for candidates
• promotional labour market communication
• lower cost to hire
• shorter time to hire

Meanwhile, ten employees have moved up to management positions at Decathlon the Netherlands. Decathlon expects to hire a store manager soon. We’re continuously looking for athletic talent to enrich the Decathlon Talent Pool with.
“Sennasearch translates company goals into advanced recruitment solutions. We’re a partner in our customers’ success. Our customer’s ambition is the foundation of our actions. We don’t see recruitment as the solution, but as a tool to help our customers be successful and achieve their ambitions. We’re committed to professionalising and optimising the recruitment process within companies, leaving room for our customers to focus on their core business.”

Call us for more information: +31-204288240 or contact us.

Contact

Sennasearch Recruitment
Schapenkamp 2
1211 PA Hilversum

WhatsApp 06-10718432